Close
Close

GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

TASAVVUF DİNİNDE SIRLAR VE KERAMETLER

Din,  doğruyu  ve  güzeli,  ahlakı  ve  adaleti,  barışı,  huzuru  ve  mutluluğu  toplumların  yaşamına  hakim  kılmalıdır.  Bu  nedenle  Allah  katında   tek  bir  din  vardır,  o  da  Allah’a  halis  kılınmış  Hak  Din  olan  İslam’dır.  Bu  da  Tevhit'e,  Allah’ı  birleme  ve  ( Lailahe  illallah )  Allah’tan  başka  ilah  diye  bir  şey  yoktur  demenin,  sadece  Allah’ı  tesbih  ederek  ortak  koşmadan  Allah’ın  kitaplarında   belirlediği  gibi  hareket  etme  ve  şuuruna  dayanır. Bu  şuurda  sınıfsal  farklılık  ve  aracı  ilahlarla   hiyerarşi  yoktur,  Allah  hükmüne  hiç  bir  kimseyi  ortak  etmez,  yapacaklarını  hiç  bir  kimseye  ve  aracıya  havale  etmez.  Zamanımızda  ve  kıyamete  kadar  da  bu  şuurun  ve  öğretinin  yegane  kaynağı  da  Kur’an  olacaktır.  Yüce  Kitabımız  Kur’anda  Ali  İmran  Suresinin  85. ayetinde  “ Kim  İslam’dan  başka  bir  din  ararsa,  bilsin  ki,  o  din  ondan  kabul  edilmeyecek  ve  o  ahirette  hüsrana  uğrayanlardan  olacaktır. “  denildiği  halde,  yine  de  bugün  Kur’anın  içinde  nelerin  olduğunu  bilmeyen  ülkemizdeki  insanlarımızın  büyük  çoğunluğu  Müslümanlığı,   Kur’anın  Hak  Dini  İslam’la  değil,  yüz  yıllardır  Kur’an  dışında  ortaya  atılmış, Tevhit  inancının  ve  bilincinin  tamamen  dışında,  önderlerinin  de  aşk  dini  olduğunu  söyledikleri  Tasavvufi  unsurlarla  oluşturulmuş  bir  dini  yaşamaktadır.

Tasavvufun  pek  çok  tanımı  bulunmakta  ve  “  Her  şeyden  önce  hayatı  Kur’an  ve  Sünnet  istikametinde  tanzim  edebilme  gayretidir “  denilse  de,  kandırmaca  olmakta,  aslında  bu  inancı...."

YAKUB PEYGAMBERİN GÖZ YAŞLARI

Dedesi   İbrahim  Peygamber,  babası   İshak  Peygamber,  oğlu   Yusuf  Peygamber  olan  ve  birçok  peygamberin  de  atası  olduğu  bilinen  Yakub  Peygamber,  bugünkü  Filistin  topraklarında  Kenan  ilinde  yaşamış  ve  Kur’anın  bize  “  ulul  azm “  çok  azimli,  sabırlı  ve  sebat  eden  olarak   tanıttığı   peygamberlerdendir. Hud  Suresinin  71. ayetinde  “ Ve  İbrahim’in  karısı  ayaklanmıştı,  gülüverdi.  Sonra  O’na  İshak’ı,  İshak’ın  arkasından  da  Yakub’u  müjdeledik. “  ifadeleriyle  kısır  ve  aynı  zamanda  yaşlı  olan  İbrahim  Peygamber’in  eşine,  Allah’ın  gönderdiği  elçiler  aracılığıyla  çocuk  sahibi  olabileceğinin  bildirilmesinden  sonra,  eşinin  gülmesi  ile  buna  inanmadığının  ima  edilmesinin  ardından,  Yakub  Peygamber  ve  babası  İshak  Peygamberin  müjdelendiği  belirtilmekte,  Enam  Suresinin  84. ayetinde  de  “  Ve  Biz  ona  İshak’ı  ve  Yakub’u  da  bağışladık.  Hepsine  de  doğru  yolu  gösterdik.  Daha  önce  de  Nuh’a  ve  O’nun  soyundan  Davud’a,  Süleyman’a,  Eyyüb’a,  Yusuf’a,  Musa’ya  ve  Harun’a  da  doğru  yolu  göstermiştik.  Ve  Biz  güzellik  üretenlere  böyle  karşılık  veririz. “  ifadeleriyle  de  Yakub  Peygamberin   aynı  zamanda   Nuh  Peygamberin  de  soyundan  olduğunun  belirtilmesinin  yanı  sıra,  daha  sonra  da  kendi  soyundan  gelen   bazı  peygamberlerin  isimleri  sıralanmaktadır.  Kur’anda  Yakub  Peygamberin  ismi  on  Surede,  on  altı  ayette  yer  alır. 

Tevrat’ta  ve  diğer  Yahudi  kaynaklarında  bütün  peygamber  kıssaları  masallaştırılmış,  efsaneleştirilmiş,  mucizeye  dönüşt...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

KUR’ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  camilerde  günde  5  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davetten  ...

21.11.2016      2803

ADEM VE İNSAN

İnsan  denen  varlık,  kendini  bilmeye,  tanımaya,  Allah'ın  bahşettiği  ve  sürekli  bir  gelişme  gösteren  akılla  düşünmeye  başlamış,  sürekli  olarak  da  var  oluşunu  incelemiş,  geçm ...

17.11.2016      1949

KUR'ANDA DUA VE NAMAZ

DUA  NEDİR  ? Tarih  boyunca  gelmiş  geçmiş  bütün  topluluklarda  ve  onların   inançlarında,  ilkel  toplulukların  dinlerinde  dahi  dua  vardır.  Genellikle   ...

21.11.2016      1905

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilahe  illallah “  Allah’tan  başka  ilah  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      1628