SEN ÖLÜLERE İŞİTTİREBİLİR MİSİN ?

Toplumumuzda,  Cuma  günlerinde,  dini  bayram  günlerinde,  ölümün  yıl  dönümlerinde  kabirlerin  ziyaret  edilmesi,  bu  ziyaretlerde  kabrin  başında  ölen  yakınlarla  konuşulması,  selamlaşma,  üç  İhlas  ve  bir  Fatiha  Suresinin,  Yasin  Suresinin  veya  sadece  Arapça  Kur’anın  okunması,  Kandil  gecelerindeki  okunan  mevlit  ve  yerine  getirilen  ibadetler  ile  bütün  bunlardan  hasıl  olan  sevabın  ölmüşlerin  ruhuna  hediye  edilmesi  inancı  ve  geleneği  çok  yaygın  olarak  yaşanmaktadır.  Bugün  yerleşmiş  olan  bu  inanç  ve  geleneği  sanki  doğruymuş  gibi  dayatan,  şart  haline  getiren,  fakat  aslında  Kur’anın  bir  çok  ayetine  de  aykırı  düşen,  aklı,  mantığı  zorlaması   ve  sorgulanması  gereken  bir  çok  uydurma  hadis  ve  rivayet  bulunmaktadır.  Kur'anı  anlayarak  okuma  alışkanlığı  olmayan  ve  içinde  nelerin  olduğunu  da  çoğunlukla  bilmeyen  Müslümanların  önüne,  imam  ve  hatipler  tarafından  yapılan  dini  sohbetlerde,  Camilerde,  ekranlarda  her  fırsatta  ve  sürekli  olarak  bu  uydurma  hadisler  ve  rivayetler  konulmaktadır. Ama  atalardan  gelen  ve  gelenekleşmiş  olan  bu  şekildeki  bir  uygulama  ile  *  Aslında  bir  öğüt,  hidayet  rehberi  olması  gereken  Kur'anımızı  okuyanın  kendisi  ne  anlamıştır,  hangi  öğüdü  almıştır ?  * Okunanlardan  acaba  gerçekten  başkalarına  hediye  edilebilecek  bir  sevap  hasıl  olmuş  mudur ?  * Kabirdeki  meyyit  gerçekten  okunanları  duymuş  mudur ?  *  Genellikle  Allah  işittirir  inancı  hakim  olduğu  için  eğer  duydu  ise  hangi  öğütleri  almıştır ?  *  Bu  öğüdü  nerede,  nasıl  kullanacaktır ?  * Tabii  ki  eğer  sevap  hasıl  oldu  ve  ona  da  iletildi  ise,  Zümer  Suresinin  19. ayetinde,  "  Peki  üzerine  azap  kelimesi  hak  olmuş  kimse  de  mi ?  Artık  o  ateşteki  kimseyi  sen  mi  kurtaracaksın. ?  "  ifadelerinde  belirtildiği  gibi,  eğer  günahkâr  ise  Mahşer  günü  sorgulamasında  Peygamberin  dahi  kurtaramadığı  azap  hak  olmuş  kişiyi,  o  hediye  edilmiş  sevap  mı  kurtaracaktır ?  * Kur'an,  bu  şekildeki  inançları  ve  uygulamaları  gerçekten  onaylamakta  mıdır ?  gibi  akla  gelebilen  pek  çok  soru,  Kur'an  öğretisinin  denetimiyle,  aklıselim  ile  maalesef   sorgulanamamaktadır.  Bugün  Müslümanların  belleğine  yanlış  inanç  olarak  yerleştirilmiş  olan,  bu  konuda  dikkatimizi  çekebilecek  bazı  rivayet  örneklerine  baktığımızda,  neler  söylenmektedir ?  Bir  görelim !.

* Ruh  ölmez,  sadece  şehitler  ve  peygamberler  değil,  diğer  ölüler  de  işitir. “  Ölü  kendisini  ziyaret  edeni  tanır  ve  selamını  alır. “  ( İbni  Ebiddünya,  Beyhaki )

* Bütün  ölüler,  şehitler  gibi  diri  olup  rızıklandırılır. ( İbni  Teymiye,  İmam ı  Ahmed )

* Her  ölünün  ruhu,  cesedine  bilmediğimiz  bir  halde  bağlıdır.  Ruhların  kendi  cesetlerine  tesir  ve  tasarruf  etmelerine  ve  kabirde  bulunmalarına  izin  verilmiştir. Ölü  kabirde  çürüse  de  ruhun  bedenle  olan  bağlılığı  bozulmaz. ( İmam   Süyuti  El – mütekaddim )

* Resulullah  Efendimiz,  Bedir’de  bir  çukura  gömülü  müşrik  ölülere  “  Rabbinizin  size  vaadettiğine  kavuştunuz  mu ? “  buyurunca,  Hz. Ömer  “  Ya  Resulullah,  cansız  ölülere  neden  söylüyorsun ? “  dedi.  Cevaben  buyurdu  ki  “  Rabbimin  hakkı  için  söylüyorum  ki,  siz   beni  onlardan  daha  iyi  işitemezsiniz,  ama  cevap  veremezler. “  ( Buhari,  Müslim )

* Peygamber  Efendimiz  bir  kabrin  yanından  geçerken,  yanındakilere  “  Selam  size  ey  müminler  yurdunun  sakinleri  “  diyerek  selam  vermelerini  emir  buyurmuştur. ( Müslim  Cenaiz  102 )

* Selam  anlayana  verileceğine  göre  ölüler  kendilerini  ziyaret  edenleri  tanıyorlar  demektir.  Müdakkik  ( dikkatle  araştıran )  alimlerden  ibn  Kayyım  el – Cevziyye  de  ölülerin  özellikle  Cuma  ve  Cumartesi  günleri  ziyaret  edip  dua  edenlerden  ve  çocuklarının  güzel  davranışlarından  duydukları  sevinci  nakleder. ( İbn  Kayyım  Kitabu’r – Ruh  10 )  ( Saçmalığa,  tutarsızlığa,  mantıksızlığa   bakar  mısınız ?   Ölen  kişi  herhalde  cep  telefonunu  yanına  alabilmiş,  toprak  altında  olsa  da  günleri  ve  dışarıda  olanları  takip  edebilmekte,  ziyaretçinin  Cuma  günü  geldiğini  dahi  bilebilmekte,  sevinebilmekte,  çocuklarının  mutlu  veya  mutsuz  olduklarını  da   anlayabilmektedir.  Kabirde  de  olsalar  her  halde  üç  öğün  tabildotla   rızıklandırılmakta,  yiyip  içip  yatmaktadırlar.  Arkadaşlar  ruhun  kemiklere  nasıl  bağlı  olduğunu  bilmedikleri  halde,  cesetlere  kabirde  tesir  ve  tasarruf  etme  izninin  verildiğine  de  herhalde  mana  aleminde  tanık  olmuşlardır !..)

Kur’anın  bir  çok  ayetine  aykırı  olduğu  halde  Kabir  hayatı  ve  azabı  inancına  bağlı  olarak,  kabirde  olan  ölülere  konuşmalarla   iletişime  geçilebileceği,  onların  da  seslerinin  duyulacağı,  hasıl  olan  sevapların  da  kendilerine  hediye  edilebileceği  inancı  ile  ilgili  uydurulmuş  olan  hadis  ve  rivayetler,  aslında  Kur’anın  dışında  bambaşka  bir  din  olan,  Tasavvuf  Dininin  bütün  Evliyaları  tarafından  oy  birliği  ile  onaylanmaktadır. Bu  konuda  birçok  Kur'an  ayetinin  uyarılarına  rağmen  Ehli  Sünnet  denilen  ekolün  bütün  mezhepleri  de  yine  bu  inancın  ve  uygulamaların  arkasında  durmakta  oldukları  gibi,  Kur’an  ayetlerine  göre  kabirde  yatanların,  gerçek  ölülerin,  artık  hiçbir  şeyi  işitmeyeceğini  dile  getirenlere  de  bu  çevreler,  hadis  inkârcıları  olarak  suçlamalarda  bulunmaktadır. Örneğin  ( Belgelerle  gerçek  tarih.net  linkinde ) 

“  Bu  arkadaşlar  iddialarını  genelde  hazırladıkları  çarpıcı  resimlerle  ifade  etmeye  bayılırlar. Sonra  alimlerin  hain,  düzenbaz,  din  tüccarı  olduklarına  dair  bir  iki  parlak  slogan  patlatırlar,  inkâr  işleri  tamamlanır. Hadisler  uydurmadır,  ayetler  gayet  açıktır,  bunlara  göre  ölüler  işitmiyor.  O  halde  kabir  ziyaretine  gidip  dua  da  edemezsiniz. “  derler.  Peki  işin  aslı  nedir ?  deyip  Rum  Suresinin  51 – 53.  ayetlerinde  "  Allah'a  küfreden,  ayetlerini  inkâr  eden,  davetine  arkasını  dönerek  giden,  işitmeyen  sağırları,  gözleri  olduğu  halde  göremeyip  sapmış  körleri  ölüler. "   olarak  nitelendirilen  ifadeler  örnek  olarak  ele  alınmakta,  Fatır  Suresinin  19 – 22.  ayetlerindeki  ifadeleri  de  yine  genelde  ana  hatlarıyla  yaşadığı  halde  mecazen  ölü  olarak  nitelendirilen,  yaşayan  ölülerin  kastedildiği  değerlendirmeleri  yapılmakta,  işin  doğrusuna  göre  ise  hasıl  olan  sevapların  ölenin  kabrinde  arkasından  gönderilebileceği,  kabirlerin  mutlaka  ziyaret  edilmesi  gerektiğinin  önemi  vurgulanmaya   çalışılmaktadır. "  ( Kabir  hayatı  konusunda  sitemizde  " Kabirde  Yaşamaya  Devam  Edecek  miyiz ? "  başlıklı  yazımızda  daha  geniş  bilgi  bulabilirsiniz. ) 

Elbette  ki  Kur’anda  değişik  ayetlerde  yer  alan  ölüler  ifadesi,  aslında  hem  bu  dünyada  yaşadığı  halde  insanlıktan  nasibini  almamış,  Allah’ın  ayetlerinden  uzak  durmuş,  üstelik  de  Allah’ın  kulak,  göz,  akıl,  irade,  vicdan,  merhamet  gibi  güzel   hasletlerle   donatarak “  Şüphesiz  Biz  insanı  en  mükemmel  şekilde  yarattık. “ demesine  rağmen,  insan  olmayı  başaramamış,  tahakkümü,  bencilliği,  zalimliği,  azmışlığı,  ön  plana  çıkmış,  akıl  ve  vicdanı  dumura  uğramış  olanlara  mecazi  olarak  kullanıldığı  gibi,  hem  de  gerçekten  bu  dünyadaki  hayatını  kaybetmiş  olup,  kabirde  yatan   gerçek  ölüler  için  kullanılmaktadır.  Enam  Suresinin  122. ayetinde  "  Ölü  iken  kendisini  dirilttiğimiz  ve  insanlar  içinde  yürümesi  için  kendisine  bir  nur  verdiğimiz  kimsenin  durumu,  karanlıklarda  kalıp  oradan  bir  çıkış  bulamayanın  durumu  gibi  midir ?  İşte  kâfirlere  yapmakta  oldukları  böyle  süslü  ve  çekici  gösterilmiştir. "  denilerek  ayette,  " ölü  iken  kendisini  dirilttiğimiz  "  ifadesi  ile  dünya  hayatında  "  cehalet,  duyarsızlık,  gaflet   içinde  yaşadığı  halde  mecazen  ölü  olarak  nitelendirilen  insanların,  Kur’an  ayetleri  ile  bilgi,  duyarlılık,  nur,  ışık  verilerek,  gerçeği   görebilecek,  tanıyabilecek  bilince  ve  canlılığa  kavuşturduk  “  denilerek,  onların  Kur'an  ayetleriyle  tanıştıktan  sonra,  Allah  katında  karanlıktan  kurtulduğu  belirtilmektedir. Rabbimiz  burada,  Kur’an  ayetleriyle  beraber  olan  mümini,  canlı,  aydın,  aydınlık  yolda  yürüyen  diri  bir  kimseye,  Kur’andan  uzak  bir  hayat  yaşayan  kimseyi  ise,  önünü  göremeyen,  karanlıklar  içine  düşmüş,  ölü  ve  zavallı  bir  insana  benzeterek,  akliselim   insanlara  bu  iki  kişinin  farklı  olup  olmadığını  sormaktadır. Gerçekten  de  doğruyu  eğriden  ayıramayan,  doğru  yolu  göremeyen  bir  kimse,  fiziki  olarak  canlı  kabul  edilebilirse  dahi,  aslında  insanı  insan  yapacak  değerlerden  uzak,  hayvana  kıyasla  canlı,  ama  insana  kıyasla   Allah  katında  ölü  mertebesinde  olan  bir  canlıdır.  Rum  Suresinin  51 – 53.  ayetlerinde  de  aynı  tema  işlenmekte,  dolayısıyla,  Kur’an  ile  tanışmak  istemeyen,  onu  reddeden  kâfirler,  Kur’anda  pek  çok  ayette  mecazi  ifadelerle  yaşayan  ölüye  benzetilmektedir.  Aynı  şekilde  Fatır  Suresinin  19 - 21. ayetlerinde  de ; "  Kör  ile  gören,  karanlıklar  ile  aydınlık  ve  gölge  ile  sıcaklık  eşit  olmaz. "  ifadesiyle  yine  bu  ayetlerde  de  zıt  şeyler  kıyaslanmak  suretiyle,  iman  edenlerle  Cennetin,  küfür  edenlerle  Cehennemden  daha  iyi  olduğu  örneklerle  açıklanmakta,  yaşayan  ölüler  kıyaslama  öğütleriyle  uyandırılmaya  çalışılmaktadır.  Kıyaslamalarda,  mecazi  anlatım  sanatı  ile  Allah’ın  ayetlerine  inananlar  gören,  inanmayanlar  kör  olarak  nitelendirilmektedir.  Cennet   gölgelik,  Cehennem  ise  sıcaklık  olarak,  iman  aydınlık,  küfür  karanlık  olarak,  yine  Fatır  Suresinin  22.  ayetinde  de  Allah'ın  ayetlerine  yönelebilen  müminler  diri,  ayetlerini  inkâr  edip,  Allah'a  ortak  koşan  kâfir  müşrikler  ise  ölü  olarak  nitelenmiş  ve  kesinlikle  eşit  olmadığı  vurgulanmıştır. Buraya  kadar  söz  konusu  olan  bu  ayetlerde  kastedilen  yaşayan  ölülerle  ilgili  olarak  bizim  yaptığımız  açıklamalarla,  bu  linkteki  arkadaşların  yaptıkları  açıklamalar  örtüşmektedir.  Fakat  gerçek  ölülerin  kabir  hayatı  esnasında  konuşulanları  duyacaklarına,  Allah'ın  onlara  hasıl  olan  ve  bağışlanarak  gönderilen  sevapları  ileteceğine  inananlar ;  

FATIR  22  :  Ölüler  ve  diriler  de  eşit  olmaz.  Şüphesiz  Allah,  her  dilediğine  /  her  dileyene  işittirir. Sen  ise  kabirlerdeki  kişilere  işittiren  biri  değilsin.

 Ayetinin  son  bölümündeki  ifadelerle  ilgili  olarak  yaptıkları  açıklamalar  ile  bir  kavram  karışıklığının  içine  girdiklerinin  farkında  olamamaktadırlar.  Biz  Fatır  Suresinin  22. ayetinde  yer  alan  son  cümlesindeki  “  Şüphesiz  Allah  her  dilediğine  işittirir  “  ve “  Sen  ise  kabirlerdeki  kişilere  işittiren  biri  değilsin “  bölümünün  değerlendirilmesinde   ise  onların  görüşlerine  katılamıyoruz.  Çünkü  bu  ayetin  ifadelerine  göre  yaşadığı  halde   mecazi   anlamda  ölü  olarak  nitelendirilen  kişilere  dahi  işittiremeyen  insan  veya  Peygamber,  üstelik  de  gerçekten  ölmüş  ve  kabre  girmiş  ölülere  nasıl  işittirebilsin  ki ?  Elbetteki  işittirilemez.  Kabir  hayatının  var  olduğuna  inananlar  bu  bölümü  düz  mantıkla  bizden  farklı  olarak  yorumlamakta,  ölenin  kabrinin  başında  konuşulanların,  okunanların,  hasıl  olan  sevapların  Allah  tarafından  ölene  ulaştırılabileceğine  inanmaktadırlar. Bize  göre  ise  bu  ayette  yer  alan  “  Şüphesiz  Allah  her  dilediğine  işittirir  “  ifadesiyle,  aslında  Allah  yaşamakta  olan  ve  mecazi  olarak  nitelendirilen  ölülerden  keyfi  olarak  istediğine  değil,   “  her  isteyene / dileyene,  çaba  gösterene  işittirir,  onları  hidayet  yoluna  döndürür  “  mesajı  ile  vicdanları  dumura  uğramış  fakat  pişman  olabilecek  sapkın  kişilere  atıfta  bulunmaktadır.  Çünkü  Yüce  Rabbimiz  Allah,  meşieti  ( mutlak  iradesi )  gereği  zaten  hem  hidayet,  hem  de  dalalet  yolunu  Kendisi  yaratmıştır.  Ama  bunun  yanında  insana  da  fıtri  olarak  akıl,  vicdan,  irade  ile  seçme  özgürlüğünü  de  bahşetmiştir.  Aksi  halde  Peygamberin  elçilik  yapmasının,  Kitabın  indirilmesinin,  hayatta  olan  bir  insan  için  o  zaman  hayatın  imtihanının,  mahşer  günü  sorgulamasının,   insana  verilen  aklın  ve  iradenin  bir  anlamı  kalmaz.  Elbette  ki  Allah  her  istediğine  işittirir,  elbette  ki  dünya  yaşamında  insanlık  için  güzel  bir  eser  bırakan  bir  kişinin  kazanımları  amel  defterine  iletilmeye  devam  edecektir.  Tabii  ki  ölümden  sonra  kabzettiği  yerde  bekleyen  ruhlara,  mahşer  günündeki  diriliş  esnasında  o  duyuruyu  ve  daveti  Rabbimiz  zaten  işittirecektir. Bu  ayetteki  işittirme  ise,  kabirde  yatan  birine,  ölüye  seslenenleri,  ona  gönderilen  hediyeleri  duyurmak,  iletmek  değil,  bizzat  yaşamakta  olup  karanlıklar  içerisinde  olan,  Allah'ın  öğüdünden,  Kitabından  uzaklaşmış,  kalpleri  taşlaşmış,  mühürlenmiş   olanların  seçimlerine,  pişmanlıklarına,  yaklaşımlarına  göre  yapılabilecek  bir  duyurudur.  Allah,  gerçekten  ölmüş,  kabre  girmiş  hiç  kimsenin  postacısı  değildir. İşte  kabirdekilere  işittirme,  okunan  ayetlerden  hasıl  olan  sevapları  hediye  gönderme  inancında  olanlar,  bu  ayetteki  “ Şüphesiz  Allah  her  dilediğine  işittirir. “  ifadesini  delil  olarak  kullanmakta,  ama  ayeti  doğru  olarak  yorumlayamamaktadırlar. Halbuki  bu  cümlenin  anlatmak  istediklerinden  tamamen  bağımsız  olan  ayetin   en  sonundaki  “  Sen  ise  kabirlerdeki  kişilere  işittiren  biri  değilsin   ifadesi  ise,  bu  dünyadan  ayrılmış,  gerçekten  vefat  etmiş  ölülere,  Peygamberin  ve  hiç  bir  kimsenin  artık  bir  şey  işittiremeyeceğini  kesin  ve  net  olarak  ortaya  koymaktadır.  Ayetteki  bu  son  cümlenin  eğilip  bükülecek,  başka  mecralara  taşınacak  bir  tarafı  yoktur.  Üstelik  de  ayetlerde  "  Sen  ölülere  işittiren  biri  değilsin  "  ifadesiyle   ister  yaşayan  ölüler,  ister  kabirdeki  ölüler  kastedilmiş  olsun,  bu  ayetlerle  neticede  insanların  ölülere  hiç  bir  şeyi  duyuramayacağı  gerçeği  ortaya  konulmaktadır.  Bu  ifadelere  göre  Peygamber  kabirlerdeki  gerçekten  ölmüş  kişilere  bir  şey  işittiremeyecektir  de,  peki   “ Sen  kabirdeki  gerçek  ölülere  bir  şey  işittirebilecek  misin ?  “  Aslında  okuduğun  zaman  anlaman  için,  senin  için  bir  öğüt  olması  gereken  Fatiha,  İhlas,  Yasin  Surelerinden  kendin  bir  öğüt  alabildin  mi ?  Birşey  anlayabildin  mi ? Senin  için  gerçekten  bir  sevap  hasıl  oldu  mu ?  Eğer  gerçekten  senin  için  bir  sevap  hasıl  olabildi  ise  sen  onu  e - mail  ile  mi  gönderebileceksin ?

Şu  bir  gerçektir  ve  ne  acıdır  ki,  maalesef  ülkemizdeki  klasik  ve  geleneksel  olarak  yerleştirilmiş  Din  anlayışında,  dirilere  Kur'anın  dışında  oluşturulmuş  hadis  ve  rivayetler,  ölüler  için  ise  Kur’anın  Arapçası  okutturulmaktadır.  Bu  nedenle  de  asıl  inananlarla   bizzat  diriler  için,  anlayarak  okuduktan  sonra  bir  öğüt  ve  hidayet  rehberi  olması  gerektiği  bildirilen  Kur’anın  içerisinde  nelerin  olduğu  da  büyük  bir  çoğunluktaki  Müslümanlarca   bilinmemektedir.  Önlerine  konulanların  doğru  olup  olmadığını  Kur'an  ayetleri  ile  kendileri  de  test  edememektedirler.  Bundan  dolayı  da  büyük  çoğunlukla  Müslümanlar,  yüz  yıllardır  kabir  ziyaretleriyle  ölenlere  bir  şeylerin  işittirildiğini,  okunanlardan  hasıl  olan  sevabın,  ruhlarına  hediye  edildiğini  zannetmekte,  Kehf  Suresinin  104. ayetinde,  Onlar  yapay  olarak  güzellik  ürettiklerini  sanırken,  dünyadaki  çalışmaları  /  hayattaki  bütün  çabaları  da  boşa  gitmiş  olan  kimselerdir. “  denilerek  yapılan  uyarıdan  bihaber,  belki  de  yaşamın  içerisinde  yerine  getirilemediği  düşünülen  yükümlülüklerin  vicdani  sorumluluğundan  dolayı  rahatlama  yolları  aranmakta,  teselli  bulunmaya  çalışılmaktadır.  İşin  ilginç  tarafı  da  kabirlerden  gelen  seslerin  duyulduğunu  da,  oradaki  yaşantının  bütün  ayrıntılarını  da,  rızıklandırmaya  varıncaya  kadar  da  anlatan  pek  çok  uydurma  rivayet  ve  hikâyenin,  Müslümanların  karşısına  konulmasıdır.  Meryem  Suresinin  98. ayetinde, “  Ve  Biz  onlardan  önce  nice  nesilleri  helâk  ettik. /  yıkıma  uğrattık.  Onlardan  herhangi  bir  kimse  hissediyor  musun ?  Yahut  onlara  ait  hafif  bir  ses  duyuyor  musun ? “  denildiği  halde,  Peygamberimizin  duyamadığı  sesleri  eğer  birileri  duyabiliyorsa  ve  hissedebiliyor,  kabirdekiler  ile  ilgili  bir  çok  hikâyeyi  kaleme  alabiliyorlarsa,  onlara  da  helâl  olsun !  Daha  ne  diyelim.  Halbuki  kabirde  yatan  meyyitin  işitebilmesi  veya  ses  çıkarabilmesi  için  bedenden  ayrılmış  ve  Allah  tarafından  bizim  bilemeyeceğimiz  bir  yerde  kıyamet   gününe  kadar  kapatılmış  bir  bilgisayar  disketi,  bir  uçağın  kara  kutusu  gibi  kabzedilmiş  olan  ruhun,  tekrar  bedenle  beraber  kabirde  olması  gerekir.  Ama  çürümüş,  parçalanmış,  molekül  ve  atomlarına  ayrılmış  olup  toprağa  karışmış  olan  toprak  altındaki  bir  ceset  için  artık  böyle  bir  olanak  yoktur. 

Kabir  hayatının  varlığına  ve  ölenlerin  ardından  okunmuş  olan  Sure  ve  ayetlerin  hasıl  olan  sevabının  gönderilebileceğine  inanmış  olanların,  ölenin  ardından  hiç  bir  şey  anlamadan  sadece  Arapçası  okunup,  hediye  olarak  gönderilen  Surelerden  biri  olan  Mülk  Suresinin  1 – 2  ayetlerinde,  “  Hükümranlık  elinde  bulunan  Allah,  ne  cömerttir. /  Ne  bol  bol  nimet  verendir.  Ve  O,  her  şeye  güç  yetirendir.  O,  hanginizin  amelce  daha  iyi  olduğunu  sınamak  için  ölümü  ve  hayatı  oluşturdu.  O  azizdir.  Gafurdur. “  ifadeleriyle  halbuki  Allah’ın  ölüm  ve  hayatı   insanları  sınava  çekmek  için  yarattığı,  Allah’ın  her  şeye  gücünün  yettiği  ve  ayetin  orijinalinde  “ Tebarekellezi  “  denilerek  çok  cömert  olup  her  şeyi  bol  bol  verdiği,  bunlara  karşılık  da  nankörlük  edip  inanmayan  ve  bu  hayat  sınavını  başaramayan  kâfirler  için  hazırlanan  cehennem  azabı  anlatılmaktadır.  Ayetlerde  ve  Surenin  tamamında  hasıl  olan  sevabı  ölülere  gönderin  diye  herhangi  bir  öğüt  de  yoktur.  Öte  yandan  çeşitli  Kur’an  ayetlerine  baktığımızda  : 

NECM  39  :  Gerçek  şu  ki  insan  için  çalışıp   didindiğinden  /  alın  terinden,  emeğinden  başka   bir  şey  yoktur.

İSRA  13  :  Ve  her  insanın  kendi  yaptıklarının  karşılıklarını,  ayrılmayacak  şekilde  boynuna  doladık.

YASİN  54  :  Artık  bugün  kişi  herhangi  bir  haksızlığa  uğramaz.  Ve  sadece  yapmış  olduklarınızla  karşılıklandırılırsınız.

MÜMİN  17  :  Bugün  her  kişi  kazandığının  karşılığını  alacaktır.  Bugün  haksızlık  diye  birşey  yoktur. Şüphesiz  Allah,  hesabı  çok  çabuk  görendir.

İfadelerinde  görüldüğü  gibi  artık  ölülere  herhangi  bir  şeyin  duyurulamayacağı,  herhangi  bir  şeyin  gönderilemeyeceği,  mahşer  günündeki  hesabın  görülmesi  anında  onların  sadece  yaşarken  kendi  çabaları,  kazandıkları,  yapmamaları  gerektiği  halde  yaptıkları  ve  yapmaları  gerektiği  halde  yapmadıkları  ile  herhangi  bir  haksızlığa  uğramadan  karşılık  görecekleri  belirtilmektedir.

Dolayısıyla  ölünün  kabrinin  başında  okunan  Yasin  Suresinin,  Kur’an  ayetlerinin,  üç  İhlas  ve  bir  Fatiha  okuyup  ruhuna  hediye  edilmesinin  ona  hiç  bir  katkısı  olmayacaktır. Eğer  anlaşılmak  üzere  okunuyorsa  sadece  okuyan  ve  bu  okuduklarından  öğüt  alan,  diri  olan  kişinin  kendisine  olacaktır.  Bu  nedenle  nerede  olursa  olsun  bu  Sureleri  okuyanlar,  mutlaka  Türkçe  meallerini  anlamak  ve  öğüt  almak  üzere  okumalıdırlar.  Üstelik  kabirdeki  meyyit  önündeki  bu  tür  uygulamalar  aynen,  dünya  yaşamında  trafik  kurallarına  dikkat  etmeden  trafik  kazasında  hayatını  kaybetmiş  birinin  mezarının  başında,  ona  trafik  kurallarını  okumaya  benzer. Şu  iyi  bilinmelidir  ki,  herkes  bu  dünyada  yaptıkları  ve  ahiret  hayatına,  önceden  sağlığında  gönderdikleri  ile  sorgulanacaktır. Hayatını  kaybetmiş  yakınlarımız,  ana  ve  babamız,  sevdiklerimiz,   bizden  önceki  Müslüman  kardeşlerimiz  için  bizim  yapabileceğimiz  tek  bir  şey  vardır.  O  da  bazı  ayetlerde  örnekleriyle  gösterildiği  gibi,  onların  bağışlanmaları,  cehennem  azabından  uzak  tutulmaları  için  sık  sık  dua  etmek  ve  Rabbimizden  yardım  talep  etmek  olabilir. Bunun  için  de  nasıl  dua   edebileceğimiz,  yine  bizzat  Rabbimiz  tarafından  değişik  ayetlerde  gösterilerek  bizlere  tavsiye  edilmektedir.

HAŞR  10  :  Ve  peygamber  döneminden  sonra  gelen  kimseler, “  Rabbimiz !  bizi  ve  iman  ile  bizi  geçmiş  kardeşlerimizi  bağışla,  kalplerimizde  iman  etmiş  kimseler  için  kin  oluşturma !  Rabbimiz !  şüphesiz  Sen  çok  şefkat  ve  merhamet  gösteren,  çok  esirgeyen,  kolaylık  sağlayansın,  engin  merhamet  sahibisin “  derler.

İBRAHİM  41  :  “ Rabbimiz !  Hesabın  kurulduğu  günde  benim  için,  anam  babam  için  ve  müminler  için  bağışlamada  bulun. “   dedi.

Ayetlerde  görüldüğü  gibi  ölenlerimiz,  yakınlarımız,  ahirete  irtihal  etmiş  ana  ve  babamız  için  bizim  yapabileceğimizin,  sadece  bir  dua  etmek  olduğu  bildirilmektedir. Bu  dua  da  her  zaman,  her  yerde  yapılabilir,  kabirde  meyyitin  baş  ucuna  gitmek  şart  değildir.  Çünkü  orada  kemik  parçalarından  başka  kişinin  sesini,  konuşmasını  duyabilecek,  iletişim  kurulabilecek  canlı  hiç  bir  şey  bulunmamaktadır. Bizim  dualarımızı,  yakarmalarımızı  işitecek  olan  da  sadece  ve  sadece  her  yerde,  her  zaman  diri  ve  hazır  olan,  bize  şah  damarımızdan  daha  yakın  olan  Yüce  Rabbimiz  Allah'tır.  Sadece  bayram  günlerinde  kabirlerinin  başında  değil,  her  zaman,  her  yerde  Kur’anın  bize  önerdiği  gibi   duamız,  onlar  için  rahmet,  bağışlanmak,  Cehennem  azabından  uzak  tutulmalarını  dilemek  şeklinde  olmalıdır.  Ama  kabirler  konusunda  bundan  daha  önemli  olarak  dikkat  etmemiz  ve  uymamız  gereken   başka  yanlış  inançlar  ve  uygulamalar  da  vardır.  Ölmüş  olan  yakınların   kabirlerini  mermer  taşı  işlemeleriyle  türbeye  dönüştürür  gibi,  süslü  yazılarla  "  Ruhuna  El  Fatiha  "  okunması  çağrılarının  yanlışından,  aile  mezarlıkları  sınırlandırmasıyla  sadece  Allah'a  ait  olan  mülkün  satın  alınıp  sahiplenilerek  putlaştırılması  şeklindeki  geleneklerden  ve  inançlardan  vazgeçilmelidir.  Bunun  yanısıra  Hacc  ibadeti  için  Mekke  ve  Medine'ye  gidip  oradaki  kabirlerde  yatan  sahabelerin  türbesiz,  isimsiz  sade  toprak  yığını  halindeki  kabirlerini  ziyaret  ederek  gören  hacılar  bu  gördüklerinden  bir  ders  çıkarmalı,  ülkemizdeki  yanlışların  farkına  varmalı,  aslında  İslam'a  göre  kabirlerin  nasıl  olması  gerektiği,  yakınlara   anlatılmalıdır.  Kur'ana  göre  aykırı  ve  yanlış  olan  bizdeki  uygulamalara,  oradaki  kabirlerin  yapısı  örnek  olmalıdır. Kabirler  ancak  ibret  almak,  sonumuzun  da  böyle  toprak  altına  girmek  olacağını  her  zaman  aklımızda   tutmak,  bizim  için  henüz  vakit  varken,  bir  an  önce  Dinimizin  yegâne  kaynağı  olan,  Yüce  Kitabımız  Kur’ana   yönelebilmemiz  için  bir  hatırlatma  olmalıdır.  Böylece   Kitabımızı  anlayabildiğimiz  dilden  okuyup,  gerekli  öğütleri  alarak  ve  hayatımızın  rehberi  yaparak  yaşamak,  kendimize  çeki  düzen  vererek  hazırlıklı  olmak,  ilkemiz  olmalıdır.  Allah’ın  selamı  ve  rahmeti  bütün  hayatını  kaybetmiş  büyüklerimiz,  mümin  kardeşlerimiz  ve  sizin  üzerinize  olsun !

ALLAH  DOĞRUSUNU  EN  İYİ  BİLENDİR !

Temel  Kaynak  :  HAKKI  YILMAZ  ( Tebyin  ül  Kur’an  )

PDF GÖRÜNTÜLE PDF İNDİR

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

#kabir hayatı #kabir azabı #ölü #mecazen ölü #kabirdeki ölü #ölülere işittirme rivayetleri #kur'andaki ölüler ayetleri

Takip Et