TÜM SORULAR

Soru

Zübeyde B.   05-01-2024   23

Hocam Adem peygamber yaratıldığı zaman kaç yaşındaydı. Onun çocukluk dönemi oldu mu ?

Yanıtlar

Zeki Çelik.      05-01-2024  

Değerli  Kardeşim !  Allah’ın  selamı  ve  rahmeti   üzerinize  olsun !

Dünya  üzerinde  Allah’ın  varlığına  inanmış  ve  Ehli  Kitap  denilen  Yahudiler,  Hristiyanlar  ve  biz  Müslümanların  büyük  bir  çoğunluğunca  da  Adem  Peygamber  denilince,  O’nun  Cennette  yaratılan  ilk  insan  olduğuna  ve  insan  neslinin  de  ondan  çoğaldığına  inanılmaktadır. Yahudi  ve  Hristiyan  dini  kaynaklarında  ve  onlardan  esinlenerek  aktarılan  rivayetlerle  biz  Müslümanların  da  önüne  konulmuş  olan  hadis  ve  rivayetlerle  Adem  Peygamber  kastedilerek,  anlatılan  pek  çok  gerçek  dışı  hikâye  bulunmaktadır.  Yahudi  ve  eski  mitoloji  anlatımları  olan  bu  uydurma  hikayeler,  maalesef  aynen  Müslümanların  inancına  da  yerleştirilmiştir.  Bu  yanlış  inanç,  800 lü  yıllarda  Yahudi  anlatımı  eserlerinin  etkisinden  kurtulamamış,  yeterli  iletişimin  ve  bilgi  gelişiminin  olmadığı  dönemde,  yeterli  bilimsel  gerçeklerden  ve  tarihi  bilgilerden  yoksun  olarak,  Kur’an  çevirisi  yapmaya  kalkışan  klasik  tefsircilerin  eserlerinden  oluşmuştur. Bugün  de  hala  birçok  İlâhiyatçı  araştırmacı  ve  Akademisyen,  bu  konuda  yapacağı  anlatımlarına   " Adem  Babamız "  diye  söze  başlamaktadır.

Oysa  Adem  ve  Adem  Peygamber  ile  insan  ve  insanın   yaratılışının,  Kur’an  ayetleri  ile  ve  bilimin  bize  sunduğu   gerçeklerle  birlikte  dikkatlice  ele  alındığında  bu  inançların  tutarsız,  delilsiz,  akıl  ve  mantık  dışı  olduğu  ve  tamamen  hurafelere  dayandığı,  en  önemlisi  de  Allah’ın  yaratmasındaki  Sünnetullah’a  aykırı  olduğu  görülebilecektir. Bu  nedenle  de  düşünen,  sorgulayan  insanların  aklına  ister  istemez :

Cennette  ilk  yaratılan  insan  Adem  Peygamber  midir  ?  İnsanların  çoğalması  Adem  ile  Havva’dan  mıdır ?  Hz.Adem’in  babası  yok  mudur ?  Hz. Adem  nasıl  yaratıldı ?  Hz. Havva’nın  Hz. Adem’in  kaburga  kemiğinden  yaratıldığı  doğru  mudur ?   Hz. Adem’in  çocukları  ensest  ilişkilerle  mi  çoğaldı ?  Bu  Kur’ana  İslam  dininin  devamlılık  ilkesine  aykırı  değil  midir ?  Adem,  medeni  bir  insan  olarak  mı  yaratıldı ?  İlk  yaratılan  insan  Adem  Peygamber  ise,  O’nun  hiç  çocukluk  dönemi  olmadı  mı ?   gibi  sorular  akla  gelebilmektedir  ve  siz  de  haklı  olarak  bu  bağlamda  “  Adem  peygamber  kaç  yaşında  yaratıldı  “  sorusunu  yöneltmişsiniz.

Değerli  Kardeşim  !  Sondan  söyleyeceğimizi  baştan  söyleyelim !  Kur’anımızın  bize  anlattıklarına  göre  Adem  Peygamber,  yaratılan  ilk  insan  değildir  ve  Cennette  de  yaratılmamıştır.  Adem  peygamberin  Cennette  yaratıldığına  dair  herhangi  bir  ayet  de  bulunmamaktadır. Yaratılış  anlatımları  da  gerçek  olmadığı  gibi  yaş  konusunda  öne  sürülenlerin  hepsi  de  gerçek  dışıdır. Evrimleşmenin  tamamlanmasından  sonra,  anne  babadan  dünyaya  gelmiş  çocukların,  bütün  insanların  doğum  ve  yaşam  süreci  nasıl  oldu  ise,  Adem  Peygamberin  de  yaşam  süreci  aynı  basamaklarda  olmuştur.  O  da  yaşamakta  olan  insanların  arasından  seçilen  bir  peygamberdir. Biz  bu  konudaki  bütün  ayrıntıları  sitemizde  “  Adem  Ve  İnsanın  Yaratılışı “  başlıklı  makalemizde  oldukça  geniş  olarak  anlattık.  Size  de  bu  zeminde  ana  hatlarıyla  ve  özet  olarak  anlatmaya  çalışalım.

Bu  güne  kadar,  gerek  Yahudi  ve  Hristiyanların  dini  kaynakları  Kitab ı Mukaddesten,  gerekse  ondan  etkilenerek  uydurma  hadislerle  biz  Müslümanlara  da  aynen  aktarıldığı  gibi,  İnsanın  yaratılması  ile  ilgili  “  Allah,  ilk  önce  Cennette  Hz. Adem’i  yarattı,  daha  sonra  onun  sağ  kaburga  kemiğinden  de  Hz. Havva’yı  yarattı.  Şeytana  uyup  yasak  meyvaya  el  attıkları  için  Cennetten  kovuldular,  daha  sonra  bağışlandılar,  Dünyada  buluşarak  evlendiler,  her  doğumda  çocuklar  ikiz  doğdu.  Doğan  çocukların  biri  kız  diğeri  erkek  oldu.  Her  batından  doğan  erkek  çocuk  diğer  batındaki  kız  çocuk  ile  evlendi.  Böylece  insanlar  çoğaldı. “  Yani  üreme  şekli  kardeş  evliliklerine  dayanıyordu. Bu  anlatım  ve  üreme  şekli  her  yönüyle,  Allah’ın  katında  ilk  peygamberden,  son  peygambere  gelinceye  kadar  tek  bir  din  olan  İslam’ın  hükümlerine  aykırıdır,  Allah’ın  dinine  iftiradır.  Çünkü  Kur’andaki  Nisa  Sûresinin  23. ayetiyle  erkeklere  kılınan  haram,  Ahzab  Sûresinin  65. ayeti  ile  kadınlara  kılınan  haram  ve  Nahl  Sûresinin  118. ayetiyle de  Yahudilere  kılınan  haram  ile  kardeş  evlilikleri  yasaklanmıştır.  Oysa  Kur’ana  baktığımızda   Nuh  Sûresinin  17 – 18. ayetlerinde  “  Ve  Allah  sizi  yeryüzünde  bir  bitki  olarak  bitirdi.  Sonra  sizi  oraya  geri  çevirecek  ve  sizi  bir  çıkışla  çıkaracaktır. “ Denilerek  ilk  insanların  tek  bir  insan  olarak  değil,  üstelik  de  yeryüzünde  topraktan  bitki  olarak  aynı  anda  birçok  insanın  /  Adem'in  yaratıldığı  kesin  olarak  ortaya  konulmaktadır.  Nuh  Sûresinin  14. ayetinde  ”  Oysa  O,  sizi  gerçekten  tavır  tavır  /  aşama  aşama  oluşturmuştur. “  Secde  Sûresinin  9. ayetinde  “ Sonra  onu  düzeltip  bir  biçime  sokup  bilgilendirdi.  Sizin  için  de  kulak,  gözler  ve  gönüller  var  etti.  Sahip  olduğunuz  nimetlerin  karşılığını  ne  de  az  ödüyorsunuz ? “  İnfitar  Sûresinin  6 – 8. ayetlerinde  de “  Ey  insan !  Üstün  kerem  sahibi  olan,  seni  oluşturan,  sonra  da  sana  bir  düzen  içinde  biçim  veren,  sonra  da  seni  dengeleyen,  dilediği  bir  surette  seni  tertip  eden  Rabbine  karşı  seni  aldatan  şey  nedir. “ ifedelerinde  olduğu  gibi  birçok  ayette  bu  bitki  olarak  yaratılmanın  ardından  bilimsel  gerçeklerle  örtüşen,  insanın  milyonlarca  yıl  süren  evrimi  için  Allah’ın  neler  yaptığı  da  bize  Kur’an  ayetleri  ile  anlatılmaktadır.

Kur’anımızda  aynı  zamanda  insan  topluluğunun  milyonlarca  süren  evriminden  sonra  kaos  ve  karmaşa  oluşmasının  ardından  Adem  Peygamberin  özellikle  de  insanların  arasından  seçilerek  görevlendirildiği,  diğer  peygamberler  gibi  bir  elçi  olduğu  ayetlerle  de  bize  bildirilmektedir.

HACC  75  :  Allah,  haberci  ayetlerden  / meleklerden   elçiler  seçer,  insanlardan  da  elçiler  seçer.

ALİ  İMRAN  33  :  Şüphesiz  Allah,  Adem’i,  Nuh’u,  İbrahim  ailesini  ve  İmran  ailesini  birbirinin  soyundan  olmak  üzere  alemler  üzerine  seçkin  kıldı.  Ve  Allah  en  iyi  işitendir,  en  iyi  görendir.

BAKARA  37  :  Sonra  da  Adem,  Rabbinden  bir  takım  kelimeler  / vahiyler /  bilgiler  aldı.

BAKARA  213  :  İnsanlar  tek  bir  topluluktu /  ümmetti.   Daha  sonra  Allah  onlara  müjdeleyici  ve  uyarıcı  peygamberler  gönderdi.

Ayetlerde  görüldüğü  gibi  insanların   önceleri  tek  bir  ümmet  /  topluluk  iken,  onlara  daha  sonra  elçi  gönderilmeye  başlandığı,  Nuh’un,  İbrahim’in,  Musa’nın  kendi  toplumlarının,  kendi  benzerlerinin  arasından  seçildiği  gibi,  Adem  peygamberin  de  kendi  benzerlerinin,  toplumunun  arasından  seçildiği  anlatılmaktadır.  Bu  ayetler  Adem  Peygamberin  ilk  insan  olmadığını,  aksine  bir  toplulukta  beraber  yaşarken  insanlar  arasından  seçildiğini  ve  Peygamber  olarak  görevlendirildiğini  bize  göstermektedir. Bu  nedenle  Adem  Peygamber,  evrimleştikten,  tekâmül  ettirildikten  sonra  toplu  yaşamaya  geçip  daha  sonra  da  kaos  ortamı  oluşturan,  kan  döken  insanların  arasında   yaşayan  birisidir.  Ve  insanlığa  gönderilen  ve  bizim  böyle  bildiğimiz  ilk  peygamberdir.  Cennette  yaratılmadı.  Kur’anda  Cennet  diye  tasvir  edilen  yerler  yeryüzündedir.  Üstelik  de  daha  gerçek  Cennet  ve  Cehennem  kurulmadı.  Kıyametle  beraber,  haşr  olmanın  ardından  kurulacak  olan  ve  Ahiret   hayatındaki   Cennetin,  dünyada  yemyeşil  ağaçlarla,  akan  sularla  ve  serin  gölgeliklerle  tasvir  edilenden,  çok  daha  farklı  bir  formda  ve  kozmik  yapıda  olacağı  şüphesizdir.  Allah’ın  selamı,  rahmeti   ve  Kur’anın  doğruları  sizinle  olsun !..

 

Yanıtla yada Konuyla ilgili Soru SorSEN DE SOR
SORU SOR
Son Sorular
TAKİP ET