TÜM SORULAR

Soru

Yağmur B.   25-01-2024   16

Bizi, hurafe ve içi boş, birilerinin kendi çıkarları için kullandıkları laf kalabalıklarından arındırdığınız, bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Soruya gelecek olursam aklıma takılan: Kuran'ın anlattığı ahiret hayatı yazınızda bütün varlıkların beden ve ruh(öz biçim kuantum enerji) den yaratıldığını demişsiniz hayvanlar da bunun içinde doğal olarak. Ve ruha sahipler. Peki insanlar gibi ahirette de var olacaklar mı? Olacaklar ise onlar yargılanacaklar mı? Ama hayvanlar insanlar gibi bilinçli canlılar mı? Günah sevap gibi kavramlar hayvanlar aleminde yoksa eğer ahiret hayatında direk cennete mi gidecekler? Soru biraz saçma olabilir ama şimdiden teşekkürler.

Yanıtlar

Zeki Çelik.      25-01-2024  

Değerli  Kardeşim !  Allah’ın  selamı  ve  rahmeti   üzerinize  olsun !

Kur’anda,  insanın  yaratılmasından  önce  Kâinatın,  Evrenin,  Dünyanın,  gökyüzünün  ve  yerin,  onların  ardından  madde  dediğimiz  cansız  varlıkların,  daha  sonra  da  sırasıyla  bitkiler  ve  hayvanlar  olmak  üzere  diğer  canlı  varlıkların  toplam  6  günde ( evrede )  yaratıldığına  ilişkin  ayrıntılı  anlatımlarla  pek  çok  ayet  görmekteyiz.  Bu  ayetlerle  asıl  anlatılmak  istenen,  önce  maddenin,  cansız  varlıkların  yani  ölümün  yaratıldığının  vurgulanmasıdır. Ardından  da  insanın  yaşamına  ve  yararlanmasına   hazırlanmak  üzere  diğer  canlı  varlıkların  yaratıldığıdır. Bakara  Sûresinin  28 -  29. ayetlerinde  “ Siz  nasıl  küfredersiniz,  oysa  siz  ölüler  idiniz  de  sizlere  O,  hayat  verdi.  Sonra  sizleri  öldürecek,  sonra  canlandıracaktır.  Sonra  da  Kendisine  döndürüleceksiniz. O,  yeryüzünde  ne  varsa  hepsini  sizin  için  oluşturandır. “  ifadelerinde  ve  daha  birçok  ayette  gördüğümüz  gibi  Rabbimiz  insanın  dışındaki  yarattıklarının  tümünü  insan  için  yaratmıştır.  Yarattığı  cansız  varlıklar  madde,  canlı  varlıklar  bitki  ve  hayvanlar  hepsi  de  dünyaya  sonradan  getirilecek  olan  insanlar  için  hazırlanmış  ve  hizmetine  verilmiştir.  Dünya  hayatının  sonunda  da  insanlarla  beraber  bütün  yaratılmış  olanlar  da  Allah’tan  geldikleri  gibi  Allah’a  /  toprağa  döndürüleceklerdir  ve  kıyametle  beraber  kurulan  hesap  gününden  sonra  sadece  insanlar  için  ise  ebedi  olan  Ahiret  hayatı  başlayacaktır. Siz  de  bu  Ahiret  hayatında  yeryüzünde  var  olan  hayvanların  konumunun  ne  olacağı  ile  ilgili  hemen  hemen  birçok  kişinin  aklına  gelmeyecek,  çok  ilginç,  güzel   ve  yerinde  bir  soru  oluşturmuşsunuz.  Bunun  için  size  teşekkür  ederim.  

Yüce  Rabbimiz  Allah,  Kâinatı,  üzerinde  yaşadığımız  yeryüzünü  bir  ölçü  ve  denge  ile  yaratmıştır.  Yarattığı  bitki  ve  hayvanlarla   Dünya  hayatının  sürekliği  için   ekolojik  bir  denge  kurmuştur. İnsanın  önemli  bir  ibadet  görevi  de  kendisine  sunulan  nimetlerden  yararlanırken  bu  dengeleri,  ölçüyü  gözetmek  ve  korumaktır. Allah’ın  yaratmış  olduğu  ve  bizim  içinde  yaşadığımız  bu  Evrende  insanın  dışında  yararlanması  gereken  ve  hayatını  yönlendirebilen,  etkileyen  bir  hücrelilerden,  kompleks  yapıya  varıncaya  kadar  birçok  canlı  türü  bulunmaktadır.  İnsanoğlunun,  hayatını   idame  ettirebilmesi  ve  ihtiyaçlarını  giderebilmesi  için  şüphesiz  hayvanların  da  önemli  bir  yeri  vardır. İnsanlar  hayvanlardan  gıda  alarak  beslenme,  elbise,  barınma,  yük  taşıma,  savaş  aracı  olarak  gibi  birçok   konuda  kullanma  ile,  hayvanlar  da  diğer  hayvanlardan,  bitkilerden  gıda  ve  beslenme  amacıyla  yararlanmaktadırlar. Sad  Sûresinin  27.  ayetinde  Ve  Biz  gökyüzünü,  yeryüzünü  ve  aralarında  olanları  boşuna  oluşturmadık.  “  ifadelerinde  gördüğümüz  gibi  hiçbir  şey  de  boşuna  yaratılmamıştır.  Yaratılan  her  varlığın  bir  görevi  bulunmaktadır.

Mülk  Sûresinin  2. ayetinde  O  hanginizin  amelce  daha  iyi  olduğunu  sınamak  için  ölümü  ve  hayatı  oluşturdu. “  denilerek  insanlar  için  Ahiret  hesaplaşmasından  söz  edildiği  gibi  hayvanlar  da  bu  dünya  yaşamında  başı  boş  bırakılmamıştır,  bir  hücreli  canlılardan  başlayarak  kompleks  ve  büyük  yapıdaki  bütün  hayvanların  yaratılmalarının  da  bir  amacı  vardır.  Nur  Sûresinin  41. ayetinde  “  Göklerde  ve  yeryüzünde  bulunanların,  / kuşlar,  arılar,  bulutlar,  boranlar   dizi  dizi  uçanların  Allah’ı  tespih  ettiklerini  /  Her  türlü  noksanlıklardan  arındırdıklarını   görmedin  mi ?  Hiç  düşünmedin  mi ?  Hepsi  kendi  tespihini  ve  salatını / desteğini,  doğaya  yapacağı  katkıyı  kesinlikle  bilmektedir.  Allah’  da  onların  işlemekte  olduklarını  bilmektedir. “  ifadelerinde  gördüğümüz  gibi  gökte  ve  yerde  olan  bütün  cansız  varlıklarda,  bitki  ve  hayvan  gibi  canlı  varlıklarda  Allah’ın  kodlamalarla  yüklediği  bir  görev  ve  bu  görevin  hiç  değişmez  bilinci  bulunmaktadır.  Bütün  bu  varlıklar  da  Allah’a  inanmış  insanlar  gibi  Allah’a  boyun  eğmekte  /  secde  etmekte,  Sad  Sûresinin  71 -  72.  ayetlerinde  “ Hani  Rabbin  bir  zamanlar  meleklere “  Şüphesiz  Ben  çamurdan  bir  beşer  oluşturacağım.  Onu  düzgünleştirip  /  şekillendirip   ruhumdan   üflediğim  /   can  verip  bilgili  hale  getirdiğim   zaman  derhal  ona  secde  edin  / boyun  eğip  teslim  olun  demişti. “  ifadelerinde  gördüğümüz  gibi  bütün  canlı  ve  cansız  maddeler  ve  bu  maddeden  yapılmış  olan  bütün  oluşumlar  insanın  da  emrine  ve  hizmetine  verilmiş,  bütün  bu  yaratılmış  olanlar  verilen  görevleri  de  hiç  aksatmadan,  isyan  etmeden  aynen  yerine  getirmektedirler.  İnsanın  yaşam  koşullarını  kolaylaştırmaktadırlar,  aynı  zamanda  da  Allah’ın  varlığının  ve  büyüklüğünün  kanıtı  olmaktadırlar  Ayetlerde  değinildiği  gibi,  Allah,  çamurdan  yaratıp,  milyonlarca,  belki  de  milyarlarca  yıl  süren  bir  süreçte  tekâmül  ettirdiği  ve  ruhundan  üfürüp   canlandırdığı,  hayat  verdiği,  bilgilendirdiği  insana,  doğada  bulunan  bütün  güç  melekleri  /  Allah’ın  oluşturduğu  doğa  kanunları,  secde  etmişler,  insana  boyun  eğip,  hizmetinde  olmuşlardır. Allah’ın  verdiği  akıl  ve  zekâsını  kullanan  insan,  bütün  doğadaki  güçlere /  rüzgara,  güneşe,  denizin  kaldırma  gücüne,  ateşe,  enerjiye   hükmedebilmiş,  onlarla  hayatını  kolaylaştırmanın  yollarını  bulmuştur. 

Gelelim  sizin  asıl  sorunuzun  ayrıntılarına  göre  hayvanların  Ahiret  hayatındaki  durumları  ne  olacak ? Hayvanlar  da  insanlar  gibi  dünya   üzerinde  birer  topluluk  olarak  yaratılmışlar  ve  o  şekilde  yaşamaktadırlar. Ayrıca  hayvanlar  yeryüzünü  imar  etme  misyonuyla  yaratılan  insanın  emrine  de  verilmişlerdir. İnsandan  daha   büyük  kütle  ve  güce  sahip  deve  veya   sığır  sürüsüne  bir  kişinin  hükmetmesine,  saatlerce  sırtında  yolculuk  yapmasına  ve  yük  taşımasına   hayvanların  boyun   eğmesi   bunun  en  güzel  örneğidir. Hayvanların  insanın  emrine  verilmiş  olması,  kişinin  ona  zulmetmesi  veya  bu  konuda  sorumsuzluk  yapması  anlamına  gelmez. Bilakis  bu  konuda  merhamet  ve  dengenin  gözetilmesi   emredilmiştir. Çünkü  Allah’ın  varlığının  bir  delili  konumundaki  canlı  veya  cansız  varlıklar  insan  yaşamının  sürdürülebilmesi   için  vazgeçilemeyecek  ölçüde  değerli  bir  nimettir. Aslında  insanların  yardımcısı  olan  dostudur.  Ali  İmran  Sûresinin  185.  ayetinde “  Her  benliği  olan  /  her  canlı   varlık,  ölümü  tadıcıdır . “  denildiği  gibi  hayvanlar  da  ölecektir.  Ama  hayvanlar  kendi  belleklerine  kodlanmış  ve  yüklenmiş  olan  bilgilerle,  içgüdüleriyle  hareket  ettiklerinden,  seçme  ve  irade  kullanma,  akıl  yürütme  gibi  özgürlüklerinin  olmamasından,  sadece  fıtri  olarak  kendilerine  kodlanmış  görevleri  de  bu  dünya  yaşamında  aynen  yerine  getirip  ekolojik  dengeye  yaptıkları  katkıdan  dolayı  Ahiret  hayatında  herhangi  bir  sınava  tabi  tutulmayacaklar,  Dünya  yaşamındaki  bedensel,  maddesel  yapılarıyla  da  Ahiret  hayatında  da  olmayacaklardır. Onlar  insanlar  gibi  yargılanmayacaklar.  Dolayısıyla  onlar  için  Cennet  veya  Cehennem  gibi  bir  kavram  da  yoktur.  Bu  dünyadaki  görevleri,  işlevleri  ve  yaşamları,  maddesel  yapıları  ölüm  ile  birlikte  sona  erecek,  toprak  altında  zamanla  çürüyerek,  moleküllerine  ayrılarak  diğer  maddelerin  arasına  karışacaklardır.

Vakıa  Sûresinin  60 – 61.  ayetlerinde “  Ölümü  aranızda  Biz  ayarladık  Biz.  Ve  Biz  sizi  benzerlerinizle  değiştirmemiz  ve  sizi  bilmediğiniz  bir  şeyde  inşa  etmemiz  üzerine,  önüne  geçilenler  /  engellenebilenler   değiliz. “  ifadeleriyle  belirtildiği  gibi,  Ahiret  hayatı  için  tekrar  diriltilerek  yaratılacak  olan  insanın  ise  başka  bir  boyutta  ve  başka  bir  yapıda  olacağı  anlaşılmaktadır. Bu  dünyadaki   yapının  maddeye  ait  üç  boyutla  sınırlı  olmasından  dolayı  Ahiretteki   varlık  boyutunun   insan  tarafından  idrak  edilebilmesi  mümkün  değildir. Ama  ebedi  bir  hayat  için  sınava  tabi  tutulacak  olan  insanın  yapısının  bambaşka  bir  formda,  başka  bir  boyutta  veya  boyutsuz  olacağı,  dünyadaki  üç  boyutlu   madde  yapısına  da  bağlı  olmayacağı  kesin  olarak  görülmektedir. İnsan  ölümünden  sonra  ruhu  ile  bizim  bilemeyeceğimiz  dünyadaki  madde  dışı  bir  yapı  ile,  dünyadaki  yaşam  biçiminin  sonuçlarına  göre  ama  ödüllendirilerek  Cennet  hayatına,  ama  cezalandırılarak  Cehennem  hayatına  devam   edecektir.  Allah’ın  selamı,  rahmeti  ve  Kur’anın  doğruları  sizinle  olsun !...

Yanıtla yada Konuyla ilgili Soru SorSEN DE SOR
SORU SOR
Son Sorular
TAKİP ET