Soru

Arda Han A.   20-06-2021   36
Selamlar hocam. Allahın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.Henüz evlilik olmadan yaşanan cinsellik gerçekten günah mıdır? Çünkü insanların çoğunluğu evlenmeden önce de cinsellik yaşıyor hatta günah olmasıyla dalga geçiyorlar.Ayrıca porno izlemek de günah mıdır?Bunun bilimsel olarak ihtiyaç olduğunu da duydum doğru mudur?

Yanıtlar

Zeki Çelik.   24-06-2021  

Değerli  Kardeşim !  Allah’ın  selamı,  rahmeti  ve  bereketi  üzerinize  olsun !

Cinsellik  üzerine  yöneltmiş  olduğunuz  sorunuz  ile  bireylerin,  sosyal  ve  toplumsal  yapının  olumlu  veya  olumsuz  etkilenebileceği,  ardından  olumlu  veya  olumsuz  sorunların,  sıkıntıların  ortaya  çıkabileceği  çok  önemli  bir  konuya  dikkat  çekmişsiniz. Cesaretle  bakılması  ve  ele  alınması  gereken  bir  konuya  değindiğiniz  için  size  teşekkür  ederim.  Ancak  hemen  belirtmeliyiz  ki  bu  konuda  yanlış  inançların  içinde  olup  da  üstelik  de  alaycı  ve  inkârcı  olarak  belirttikleriniz,  Kur'anı  bilmeden  ve  İslamın  kurallarına  uymadan  içine  düştükleri  ve  ileride  başlarına  gelebilecek  sıkıntıları,  pişmanlıkları  düşünememektedirler.

Biz  Müslümanız  ve  bizi  yaratan  Rabbimizin  katında  haram  ve  günah  sorgulamasının  muhatabı   olmamak  için  rehberimiz  olan  Kur’an  ile  hayatımızı  yaşamak  ve  bu  Kitap  ile  konulan  kurallara  ve  sınırlara  uymak  zorundayız.  Dinimizin  yegâne  kaynağı  Kur’anda  Nisa  Suresinin  1. ayetinde  “  Ey  insanlar ! Sizi  tek  bir  nefisten  oluşturan,  ondan  eşini  oluşturan  ve  her  ikisinden  birçok  erkek  ve  kadın  türetip  yayan  Rabbinizin  koruması  altına  girin. “  denilerek  hayatın  her  alanında  olduğu  gibi  bu  tür  konularda  da  Kur’an  ayetlerine  yönelinmesi  gerektiği  bildirilmekte,  Necm  Suresinin  45 – 46. ayetlerinde  de  “  Hiç  kuşkusuz,  Allah  yaratmayı  plana  koyduğu  zaman  iki  çifti ;  erkeği  ve  dişiyi  bir  nutfeden  ( spermden )  oluşturan  da  O’dur. “  ifadeleriyle  belirtilerek  erkekliğin  ve  dişiliğin  meni  ile  belirlendiği  ve  üremenin  bu  şekilde  sağlandığı  anlatılmaktadır. Benzer  şekilde  yine  Hücurat  Suresinin  13. ayetinde  de  “  Ey  insanlar  gerçekten  Biz  sizi,  bir  erkek  ve  bir  dişiden  yarattık  “  denilerek  aynı  temaya  vurgu  yapılmakta,  üremenin  olması  için  erkeğin  spermi  ile  dişinin  yumurtasının  birleşmesinin  gerektiği  belirtilmektedir. Bu  itibarla  cinsellik  ve  erkek  ile  kadın  arasındaki  cinsel  eğilim,  yaratılıştan  itibaren  fıtri  olarak  mevcuttur.

Rabbimiz  bu  eğilimi  yeryüzünde  hayatın  devam  etmesi  ve  insanoğlunun  sürekli  var  olmasının  gerçekleştirilmesi  için  bir  neden  olarak  kılmıştır.  Dolayısıyla  bu  yaratılış  eğilimi,  fiziki  fonksiyonlar  tamamen  tükeninceye  kadar  sürmektedir.  Ancak  Dinimiz  iki  cins  arasındaki  bu  fıtri  arzunun  gayri – meşru  yollarla  kışkırtılmadan,  ifrata  kaçmadan  meşru  mecrasında  gelişmesine  ve  tatminine  yönelik  düzenleme  yapmış,  bu  arzuların  esiri  olmak  suretiyle  toplum  düzenini  ve  ahlak  anlayışını  çökertecek  davranışlardan  uzak  durulmasını  istemiştir.

Kur’an,  toplumsal  ve  sosyal  yaşamda  cinselliğe  ve  cinsel  eğilime  getirdiği  bakış  açısıyla  evlilik  müessessini  getirmekte  ve  bu  eğilimleri  meşrulaştırmakta,  evliliği  Allah’ın  varlığını  ispat  eden,  yaratılışı,  varoluşu,  Kâinatın  ilmi  düzenini  insani  delillerden  biri  olarak  niteler  ve  akılları  buradaki  hikmetli  düzenin  içerdiği  sır  ve  amaçları  düşünmeye  sevk  eder.  Dolayısıyla  da  karşı  cinsler  arasındaki  davetkâr  arzularla  doğrudan  ilişkili  olan  taciz,  tecavüz  ve  iftira  gibi  olaylara  neden  olabilecek  kıyafetler  ve  görseller  konusunda  birtakım  düzenlemeler  yapmıştır.  Amaç  toplumda  barış  ve  mutluluk  içerisinde  bir  hayatın  oluşması  ve  sürdürülebilmesi,  oluşabilecek  fitne  ve  fesadın  önlenebilmesidir.  Çünkü  bu  arzuların  çeşitli  yöntemlerle,  zamanımızda  porno  kasetlerle  uyarılması  halinde  şehvete  dönüşmesi,  aile  ve  toplum  düzenini  bozacak  iffetsiz  davranışlara,  taciz  ve  kıskançlık  kaynaklı  saldırı  ve  huzursuzluklara  yol  açması  kaçınılmaz  olacaktır.

Bu  nedenle  Nur  Suresinin  30 – 31. ayetlerinde  “ Mümin  erkeklere,  bakışlarından  bir  bölümünü  kısmalarını  ve  ırzlarını  korumalarını  söyle.  Bu  onlar  için  daha  arındırıcıdır.  Mümin  kadınlara  da,  bakışlarından  bir  bölümünü  kısmalarını  ve  ırzlarını  korumalarını  söyle.  Açıkta  olanlar  hariç,  zinetlerini  belli  etmesinler. Örtülerini  de  göğüs  yırtmaçlarının  üzerine  sarkıtsınlar…. “  ifadeleriyle  toplumu  sıkıntıya  sokacak,  iftiraya,  taciz  ve  tecavüze  zemin  hazırlayacak  davranışlardan  uzak  durulması  emredilmektedir,  Nur  Suresinin  33.  ayetinde  “  Ve  evlenmeye  imkân  bulamayanlar ;  Allah  Kendi  fazlından  kendilerini  varlıklı  kılıncaya  kadar  iffetlerini  korusunlar. “  ifadeleriyle  belirtildiği  gibi  kadın  da  erkek  de  iffetini  korumalı,  dişilik  ve  cinsellik  dışa  vurulmamalıdır. Ayette  belirtilen  zinet  ifadesi  çok  kapsamlı  açıklamaları  gerektirmektedir,  fakat  bu  zeminde  bu  ayrıntılara  yer  verilmesi  olanak  dışıdır.  Ancak  şu  kadarını  belirtelim  ki  özellikle  dikkat  çekmek  üzere  boyanarak,  şekillendirilmedikten  sonra  kadının  saçının  doğal  görünümü  ve  yapısı  zinet  kapsamı  içerisine  girmez. Saçının  bir  telinin  dahi  gösterilmesinin  yasaklanması,  günah  olması  gibi  bir  ifade  Kur’anda  yoktur.

Nisa  Suresinin  1. ayetinin  içerisinde  aynı  zamanda  “ O  takdirde  sizin  için  hoş  olan “ ifadesiyle  de  öncelikle  helal,  evlenilmesinde  sakınca  olmayan,  yaşı  yaşınıza  uygun,  denk,  maddi  manevi  ihtiyaçlarınızı  karşılayabileceğiniz,  varsa  sorunlarını  giderebileceğiniz,  yeni  bir  probleme  neden  olmayacak  ve  hoşlandığınız  uygun  kadının  evlilik  için  tercih  edilmesi  uygun  görülmektedir. Allah’ın  sosyal  sisteme  ilişkin  koyduğu  bir  kanun  olan  evlilikte  bireyler  ve  toplum  için  sayısız  yararlar  ve  hikmetler  vardır  ki,  bunlarda  dünya  hayatının  mutluluğu  ve  düzeni,  cinselliğin  ve  arzuların  meşruluğu  ile  ebedi  hayatı  kazanmaya  vesile  olan  fayda  ve  nimetler  bulunmaktadır.

Evlikte  meşru  olan  da  bugünün  medeni  kanun  çerçevesinde  resmi  nikah  adı  altında  birlikteliğin  ve  evliliğin  tescil  edilmesi  olması  yanı  sıra,  kadın  ve  erkeğin  cinsel  ilişkiye  girmeden  önce  birlikteliklerini  herhangi  bir  sembol  veya  bir  ritüelle,  aile  yakınlarının  veya  çevredeki  insanların  şahitlikleriyle  topluma  duyurmalarıdır. Evlenmek  insanı  haramdan  ve  günahtan  uzaklaştırır.  İslam  Dini  Rum  Suresinin  21.  ayetinde  “  Yine  O’nun  mucizelerindendir  ki  sizin  için  nefislerinizden  kendilerine  ısınırsınız  diye  eşler  oluşturmuş,  aranıza  bir  sevgi  ve  merhamet  koymuştur.  Şüphesiz  ki  bunda  iyiden  iyiye  düşünecek  bir  toplum  için  nice  alametler  vardır. “ ifadeleriyle  belirtildiği  gibi,   ailenin  temel  taşı  olan  evliliği  sevgi,  merhamet,  huzur  ve  hoş  görü  üzerine  bina  etmiştir. Bu  ayetlerin  uyarılarının  dışında  cinsellikle  ilgili  yaklaşımlar  Kur’an  ile  onaylanmamakta  ve  Nur  Suresinin  2.  ayetinde  “ Zina  eden  kadın  ve  zina  eden  erkek “  ifadeleriyle  Allah’a  ve  ahiret  gününe  inananlar  için  evlilik  dışı  cinsel  birleşmeler  meşru  görülmemekte,  gerek  toplumsal  olarak  ve  gerekse  de  ahiret  hayatı  için  cezai  müeyyidelerine  yer  verilmektedir.

Zina  sözcüğü  “ sıkışmak “  anlamındaki  “ zny “  kökünden  türemiş  olup  bir  mastardır  ve  “  karşılıklı  olarak  dara,  sıkıntıya  düşmek “  demektir.  Demek  oluyor  ki  “  İslami  hükümlerle  yükümlü  bulunan  bir  erkeğin,  kendisine  cinsel  istek  duyulacak  yaştaki  diri  bir  kadınla  hangi  yolla  olursa  olsun,  toplumun  ve  şahitlerin  bilgisi  dışında  nikah  akdine,  haklı  bir  nedene  dayanmaksızın,  nikahsız  ve  evlilik  ile  meşru  olmayan   haksız  cinsel  temas “  eylemi  Nur  Suresinin  26.  ayetinde  de  “  Kötü  kadınlar  kötü  erkekler,  kötü  erkekler  de  kötü  kadınlar  içindir,  temiz  kadınlar  temiz  erkekler  içindir,  temiz  erkekler  de  temiz  kadınlar  içindir / pis  sözler,  çirkin  işler  pis  kimselere  yakışır.  İyi  güzel  söz  ve  işler  de,  iyi  güzel  kimselere  yakışır. “  ifadeleriyle  belirtildiği  gibi  onaylanmamakta,  tarafları  hiç  tasavvur  dahi  edemeyecekleri  sıkıntılara  ve  dışlanmalara  sokacağı  hatırlatılmaktadır. Yine  birçok  ayette  de  bu  suçlara  ve  aksine  bu  konudaki  iftira  ve  suçlamalara  karşı  da  verilecek  müeyyideler  birçok  ayrıntılarıyla  Kur’anımızda  anlatılmaktadır. Allah'ın  Kur'an  ayetleriyle  belirterek  insanlar  için  koymuş  olduğu  bütün  yasaklar,  aslında  insanların  ve  içinde  bulundukları  toplumun  ve  düzeninin  yararınadır.

Değerli  Kardeşim  sonuç  olarak  sorunuz  ile  yönelttiğiniz  “  Evlilik  olmadan  yaşanan  cinsellik “  elbette ki  Kur’anımıza  göre  haramdır. Bu  tür  eylemlerin  getirebileceği  toplumsal  ve  sosyal  cezai   sıkıntılı  sonuçları  vardır.  Ahiret  hayatında  da  kişilerin  karşısına  sorgu  olarak  çıkarılacaktır. Elbette  ki  bağışlama  ve  tevbe  etme  fırsatı  verme  Rabbimizin  katındadır.  Allah’ın  selamı,  rahmeti  ve  Kur’anın  doğruları  sizinle  olsun !..

 

Bir Yanıt Yaz

DİĞER BAŞLIKLAR

ETİKETLER

Takip Et